სერვისები:

ტექნიკური ამოცანის შედგენა.

სატელეფონო- კოპიუტერული ქსელების, ტექნიკური კარადის მონტაჟი, არსებული გაყვანილობის რეაბილიტაცია,რეკონსტრუქცია. 

ოპტიკური სადენის მოწყობა - შედუღება.

კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრირება , მარშრუტიზაცია - მომსახურება.

საოფისე სატელეფონო სადგურების (ვოიპ -ანალოგური) ინსტალაცია ადმინისტრირება - მომსახურება

IT ინფრასტრუქტურის გაანალიზება. აპარატურული უზრუნველყოფა პროგრამული ნაწილის ინტეგრაცია - მომსახურება

შიდა და გარე სათვალთვალო კამერების მონტაჟი ადმინისტრირება - მომსახურება

დაშვების  კონტროლის  სისტემების მონტაჟი ადმინისტრირება - მომსახურება 

 სახანძრო და მოძრაობის უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟი ადმინისტრირება - მომსახურება